تحلیلی پیرامون نهضت حسینی 4
هدفِ اصلیِ تحقیقاتِ اسلامی، موافقت یا مخالفت با اشخاص نیست. اصولاً، اشخاص در درجه اول نیستند، بلکه شناختِ...
سه شنبه 27 شهریور 1397    
بازدید: 152
 تحلیلی پیرامون نهضت حسینی 3
هدفِ اصلیِ تحقیقاتِ اسلامی، موافقت یا مخالفت با اشخاص نیست. اصولاً، اشخاص در درجه اول نیستند، بلکه شناختِ...
سه شنبه 27 شهریور 1397    
بازدید: 190
 تحلیلی پیرامون نهضت حسینی 2
هدفِ اصلیِ تحقیقاتِ اسلامی، موافقت یا مخالفت با اشخاص نیست. اصولاً، اشخاص در درجه اول نیستند، بلکه شناختِ...
سه شنبه 27 شهریور 1397    
بازدید: 163
تحلیلی پیرامون نهضت حسینی 1
هدفِ اصلیِ تحقیقاتِ اسلامی، موافقت یا مخالفت با اشخاص نیست. اصولاً، اشخاص در درجه اول نیستند، بلکه شناختِ...
سه شنبه 27 شهریور 1397    
بازدید: 217
جامعه شناسی تاریخی قیام عاشورا
ما در این نوشتار می کوشیم از زاویه ای نسبتا جدید یعنی از دید «جامعه شناسی» قیام عاشورا را مورد مطالعه...
سه شنبه 27 شهریور 1397    
بازدید: 136
mehrab motavally