نهضت عاشورا از نگاه اهل سنت
نهضت حسینی در آثار اهل سنت
پنج شنبه 8 آبان 1393    
بازدید: 887
نقد تاریخی گزارش ابن خلدون از سانحة عاشورا
نقد تاریخی
پنج شنبه 8 آبان 1393    
بازدید: 1180
نگاهی برمکتب عاشورا از نظر اهل سنت
تحلیل قیام سید الشهداء(ع)، کیفیت گزارش های ریز و درشت و چگونگی نقل های آن واقعه، دیدگاه اجمالی اهل سنت...
پنج شنبه 8 آبان 1393    
بازدید: 1184
mehrab motavally