توبه، بازگشت به صراط مستقیم

سخن نورانی امام علی (سلام الله علیه) :

«الیمین و الشمال مضلة و الطریق الوسطی هی الجادة» (5)

راه تائبان و همچنین توبه عوام، خواص و اخص را مشخص می کند:

توبه عوام این است که آنان از چپ و راست که معصیت است، به وسط راه که صراط مستقیم است برگردند.

توبه خواص این است که فعل مکروه یا ترک مستحب را «مضله» و گمراهی بدانند و آن را رها کنند و «وسطی» که فعل مستحب و ترک مکروه است، «جاده» و صراط مستقیم بدانند و به آن توجه کنند.

توبه اخص توبه از توجه به غیر خدا مانند توجه به جلال و جمال حق و یا توجه به نجات از جهنم و شوق به بهشت است که نزد گروه سوم «مضله» و گمراهی به شمار می رود و «وسطی» که توجه به «الله» است «جاده» و صراط مستقیم است.

 
بهترین توبه و برترین توبه کنندگان