سوالی در خصوص نذر برای امام یا امامزادگان
جواب سوالی در خصوص نذر برای امام یا امامزادگان مطابق با فتوای چندتن از مراجع بزرگوار
چهارشنبه 22 فروردین 1397    
بازدید: 436

مسئله 2662:

مسأله 2662 اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر كند بايد آن را به مصارف حرم برساند(1)از قبيل فرش و پرده و روشنايى(2)و اگر براى امام عليه السلام يا امامزاده نذر كند مى‌تواند به خدّامى كه مشغول خدمت هستند بدهد،چنانچه مى‌تواند به مصارف حرم(يا ساير كارهاى خير به قصد بازگشت ثواب آن به منذور له(3)برساند.
(1)مكارم:از قبيل تعميرات و فرش و روشنايى و خدّامى كه مشغول خدمت هستند و مانند آن،ولى اگر چيزى براى خود امام عليه السلام يا امامزاده نذر كرده بى‌آنكه نام حرم را ببرد،مى‌تواند علاوه بر امورى كه ذكر شد صرف مجالس عزادارى و سوگوارى يا نشر آثار آن بزرگواران،يا كمك به زوّار آنها يا هر كار ديگرى كه نسبتى با آنها دارد بكند.
گلپايگانى،بهجت،صافى:بايد آن را در تعمير و روشنايى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند(گلپايگانى،صافى:يا به زوّار و خدّام آنان بدهد). خوئى،تبريزى:بايد آن را بنا بر احتياط در تعمير و روشنايى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند.
(2)اراكى:و تعمير.[پايان مسأله](3)[قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللّٰهنورىنيست]
سيستانى:مسأله اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند و مصرف معيّنى را در نظر نداشته باشد،بايد آن را در تعمير و روشنايى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند و اگر ممكن نشد يا آن حرم بكلى بى‌نياز بود،در راه كمك به زوّار مستمند آن حرم مصرف نمايد.
زنجانى:مسأله اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان چيزى نذر كند و مصرف معيّنى را در نظر نداشته باشد بايد آن را در تعمير و روشنايى و نظافت و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند يا به زوّار و خدّام آنان بدهد يا براى سكناى زائران مصرف كند و اگر اين گونه كارها ممكن نشد،در مورد زائرانى كه براى مراجعت به وطن به هزينه‌اى نيازمندند صرف نمايد.

  وحید خراسانی:
مسئله 2726:

اگر براى حرم يكى از امامان يا امامزادگان نذر كند و مصرف معيّنى را در نظر نگرفته باشد بايد آن را در تعمير و روشنايى و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند.

 
 
 
 
 
 
 
mehrab motavally