نیایش هایی از ملاصدرای شیرازی
حمد و سپاس خدای آفریننده و پدید آورنده را که تا چه اندازه بزرگ و مقدس و منزه از هرگونه نقایص و علایق و فیود است
پنج شنبه 25 خرداد 1391    
بازدید: 1380

شکر می کنم او را در برابر نعمت های گوناگون و پی درپی و در برابر عطایای مترادف و متعاقب او و درود می فرستیم بر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله  و اهل بیت او که منزه و مبری از ظلمات اوهام و خواطر گمراه کننده اند و در آسمان قدس و عصمت و طهارت از طعن و دستبرد اوهام و تخیلات جهّال محفوظ و مصون اند؛ و من به خدا پناه می برم از دستبرد و دخالت جنود شیاطین.

پروردگارا! دل های احرار و آزادگان از قیود رذایل و خبایث و علایق مادی را جایگاه این اسرار و منزلگاه این انوار قرار ده و این اسرار را از استراق سمع اشرار و طرد شدگان از عالم انوار حفظ و حراست بفرما.

هستی اوست

      می ستایم خالقی را کوست هست         این دگرها نیستند و اوست هست  
      آن خداوندی که قیوم است و حیّ         آن که پاکی وقف شد بر نام وی  
      آن خداوندی که از خاک رهی         کرد پیدا صورت شاهنشهی  
      آن خداوندی که از یک قطره آب         کرد پیدا صورتی چون آفتاب  
      جمله عالم جمع شد در قطره ای          آفتابی شد نهان از ذرّه ای  
      هر دو عالم در دلی منزل نمود         آنچه بود و هست اندر دل نمود.  

هستی بخش

حمد و سپاس خداوندی را سزاست که به نور و فروغ اسرار مبدأ و معاد بر قلوب اهل عرفان تجلی نمودو آنان را از اسرار آگاه فرمود و نور معرفت و شناسایی خویش را غایت و نتیجه ی ایجاد ارواح و اجساد قرار داد و امر و فرمان خویش را از طریق وحی به هر آسمانی صادر نمود تا که به وسیله ی تحریکات نفوس مجرّده، یعنی نفوس کلیه ی سماویه انوار متجدده (یعنی نفوس جزئیه متعلق به ابدان انسان و حیوان) را اداره کند، انواری که بُقاع و بِلاد، بدان ها فروغ و روشنایی یابند و کاینات و حوادث از آن ها پدید آیند و زمین به وسیله ی وجود حیوانات و نباتات و جمادات زینت و آرایش یابد و غرض اصلی (از ایجادو ارشاد آن ها به سوی غایات و اهداف و کمالات خاص آنان) اِنشاء و ایجاد و نشو و نمای سرای آخرت و تعمیر آن به وسیله ی نفوسی شریف و پاکیزه و عاری از آلایش های مادی بود. پس بدین جهت و برای نیل بدین غایت و هدف انسان را (که شایسته ی حیات ابدی و مزایای سرای اخروی است) آفریده و از بقایای طینت انسان سایر اکوان (و انواع گوناگون موالید را) خلعتِ هستی بخشید.

 
 
 
 
 
 
mehrab motavally