اطلاعات تماس   
استان خراسان رضوی ـ شهرستان نیشابور ـ بخش مرکزی ـ شهر نیشابور.برای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally