اطلاعات تماس   
استان هرمزگان ـ شهرستان بندرعباس ـ بخش فین ـ شهر بندرعباس ـ دهستان گهره ـ روستای قطب آباد.برای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally