اطلاعات تماس   
استان هرمزگان ـ شهرستان بندرعباس ـ بخش فین ـ شهر بندرعباس ـ دهستان سیاهو ـ روستای سرو تپه هماک بالا.برای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally