اطلاعات تماس   
استان هرمزگان ـ شهرستان رودان ـ بخش مرکزی ـ شهر رودان، محله بندنیر.برای این امامزاده نقشه ای ثبت ثبت نشده است.                                                      


mehrab motavally