امامزاده شهرضا-اصفهان
بقعة شهرضا تا شهرستان شهرضا فاصلة کمى دارد و بر روى قسمت مرتفعى در دامنة کوه، بنا شده است. امامزاده داراى صحنى مصفاست که از آن توسّط پلکان‏هاى سنگى وارد بقعه مى‏شوند. سردر بقعه و گنبد آن کاشى‏کارى شده...
تعداد نمایش 1684 بار
ابعاد: 2832 * 2128
حجم: 663 کیلوبایت
 
 
 
 
 
 
mehrab motavally